Општи податоци за штедилница Можности

Штедилница Можности ДОО Скопје

Бул.”Јане Сандански” 111, Скопје

Матичен број:5430500
Тел:++389 2 2401051
Fax:++389 2 2401050
www:https://moznosti.com.mk
e-mail:contact@moznosti.com.mk
Број на вработени:94
Ревизорска куќа:ПКФ -ЕФП ДОО Скопје
Второстепена мрежа:MFC
(MICROFINANCE CENTRE
for Central and Eastern Europe
and the New Independent States)

Ажурирањето се врши на месечно ниво.
Ажурирано: 01.07.2024