Кредити за Население

Потрошувачки кредит
Достапен кредит
Позитивен кредит
Едноставен студентски кредит
Станбен кредит
Хипотекарен кредит
Пензионерски кредит

Ненаменски кредити за вработени за плата, лица кои се во редовен работен однос во државни установи или приватни компании и други компании прифатливи за штедилницата.