Земјоделски кредити

Пердув кредит
Детелинка кредит
Домаќински кредит
Сончоглед кредит
Кредит за агромеханизација

Кредити за земјоделие чија целна група се лица и индивидуални земјоделци кои се занимаваат со раноградинарство, градинарство, житарки, овоштарство, лозарство, живинарство, краварство, овчарство, свињарство итн.