Кредит за купување или изградба на станбен или деловен простор

Кредит за купување или изградба на станбен или деловен простор

Намена на кредитотКупување или изградба на станбен или деловен простор
Целна групаМали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво
Износ до 50.000 ЕУР
Рок на враќање61-120 месеци
Грејс периоддо 12 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фиксна)
Манипулативен трошок0,75% еднократно
Месечна провизија за управувањеод 0,092% до 0,342% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Mеница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
НаменаКупување или изградба на станбен или деловен простор
ОбезбедувањеХипотека
Начин на отплатаЕднакви месечни ануитети
Целна групаМали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

ЕЕдинствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно