За основни и обртни средства

Земјоделски кредити за основни и обртни средства

Намена на кредитотЗа закуп на земјиште за обработка, механизација, семенски материјал, ѓубрива, опрема за пластеници, штали, формирање и обнова на стадо, инвестиции во органско производство и енергетска ефикасност.
Целна групаЗемјоделци
Износдо 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД
Рок на враќањедо 72 месеци
Грејс периоддо 6 месеци
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фиксна)
5,0% ако е обезбеден со ПГ
Манипулативен трошок1,25% – 2% (еднократно)
Провизија за управувањеод 0,467% до 1,000% (месечно)
од 0,625 до 1,083 ако е обезбеден со ПГ
0% за ЗКДФ
Останати трошоци на кредитотМеница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
НаменаКредит за секоја намена од областа на земјоделие
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана
За кредит над 1.800.000 денари или 30.000 евра, обезбедувањето е Хипотека или Залог
или
Портфолио гаранција за ПЛ
ДокументацијаИмотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
Исплата на кредитотВо готово и на сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна рата (просек)СВТТрошоци за меница
7.501 ЕУР6,00%48 месеци1,25%0,708%205.03ЕУР15,91%500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 9.935,14 ЕУР

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без предтодна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно