Домаќински кредит

Домаќински кредит

Намена на кредитотКредит за домашни потреби
Целна групаЗемјоделци кои остваруваат над 5.000 евра годишен приход
Износдо 1.200.000 МКД
Рок на враќањедо 95 месеци
Грејс период/
Номинална каматна стапкаод 6% до 6,9% (годишно – фиксна)
Стапка на вкупни трошоци (СВТ)од 17,029
Манипулативен трошок2% (еднократно)
Провизија за управување0,447% – 0,572% (месечно)
Останати трошоци
на кредитот
Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
ОбезбедувањеКомбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана
или
Хипотека/Залог согласно Политика за хипотека и залог
ДокументацијаИмотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица
Начин на отплатаАдаптиран на потребите на клиентот
ИсплатаШтедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд

Пример:

Износ на кредитКаматна стапкаРокМанипулативен трошокМесечна провизијаМесечна ратаСВТТрошоци за меница
150.000 МКД6,9%60 месеци2%0,532%3.761,65 МКД19,953%200 МКД

Вкупниот износ кој го враќа потрошувачот согласно примерот изнесува 228.699,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 30.06.2023 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно