Имоти во сопственост на Штедилницата

1.ЛОКАЦИЈА: Млин и семејна куќа во с.Скачковце, Куманово со право на користење врз градежно земјиште

ПОВРШИНА: 7462 м2 земјиште, 99 м2 семејна куќа, 170 м2 млин, според имотен лист бр. 303, КО Скачковце, издаден од Агенција за катастар на недвижности, Куманово.

ПРОДАЖНА ЦЕНА: 1.500.000,00 денари

Општина/Град: с.Скачковце, Куманово

Напомена:  Просторот е испразнет и во владение на штедилница “Можности”.

Забелешка: Данокот на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.

ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ