Онлајн аплицирање ТЕСТ

Аплицирајте за кредит онлајн!

БАРАЊЕ ЗА ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

Телефони

ДРУГИ КРЕДИТИ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

ИЗЈАВА: Под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавувам дека според моето знаење се точни
и комплетни сите информации претставени во ова барање и ќе ја информирам штедилницата за какви било
промени во овие информации кои можат да настанат. Исто така, изјавувам дека бев целосно информиран
за кредитните услови и процедурата за одобрување на кредити во штедилницата, како и за моите обврски
како кредитокорисник.

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Оваа изјава за согласност можете да ја повлечете во секое време на следната електронска адреса: dpo@moznosti.com.mk или по пошта до Штедилница Можности, со адреса Бул.”Јане Сандански” 111, Скопје. Дадената согласност се чува најмногу 6 години, или доколку субјектот ја повлече својата согласност пред истекување на 6те години. Роковите за чување на личните податоци на субјектот се утврдени во интерните процедури на Штедилницата. Повлекувањето на согласноста за обработка на Вашите лични податоци не влијае на законитоста на обработката на Вашите лични податоци, заснована на дадена согласност пред нејзиното повлекување.