Барање за онлајн аплицирање

БАРАЊЕ ЗА ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (1од 3)

Полињата означени со * се задолжителни.

Пополнете податоци за кредитобарател

Општи податоци

Важност на лична карта

Податоци за занимање и приходи

Податоци за поврзани лица со дејноста

Членови од семејството поврзани со дејноста (мајка/татко, брат/сестра, брачен другар, полнолетно дете и други.)

Други лица поврзани со дејноста (партнери на дејноста)

ДРУГИ КРЕДИТИ (2 од 3)

Пополнете податоци за други кредити

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ (3 од 3)

Пополнете податоци за бараниот кредит

Барањата кои се добиени, а во кои е одбрана опцијата “не се согласувам” нема да бидат процесирани.