ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ ТЕСТ ФОРМА

БАРАЊЕ ЗА ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ

I ДЕЛ: ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ

II ДЕЛ:ДРУГИ КРЕДИТИ

III ДЕЛ:ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ

IV ДЕЛ:ИЗЈАВИ од кредитобарател