Изјава за поврзани лица Тест

Пополни ја изјавата за поврзани лица

ИЗЈАВА ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

ПОДАТОЦИ НА ЧЛЕНОВИ НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО

ДАЛИ СТЕ ОСНОВАЧ, УПРАВИТЕЛ, ЧЛЕН НА ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ , НАДЗОРЕН ОДБОР, РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО НЕКОЕ ПРАВНО ЛИЦЕ?

ДАЛИ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУВАТЕ ИЛИ ПРЕЗЕМАТЕ НАЈМАЛКУ 20% ОД УДЕЛИТЕ ОДНОСНО АКЦИИТЕ СО ПРАВО НА
УПРАВУВАЊЕ, ВО НЕКОЕ ПРАВНО ЛИЦЕ?

ДАЛИ НА БИЛО КОЈ ДРУГ НАЧИН ОСТВАРУВАТЕ ДОМИНАНТНО ВЛИЈАНИЕ ВО НЕКОЕ ПРАВНО ЛИЦЕ?

ПОВРЗАНИ ФИЗИЧКИ И ПРАВНИ ЛИЦА ПО ОСНОВ НА ЕДИНСТВЕН ФИНАНСИСКИ РИЗИК