Денарски депозит

Денарскиот депозит може да биде:

·        депозит по видување
·        орочен депозит

Рокот на орочување кај денарскиот депозит е на 1, 3, 6, 12, 24 и 36 месеци.

Висината на уплата кај депозит по видување изнесува најмалку 50,00 денари.
Висината на уплата кај орочените депозити изнесува најмалку 1.000,00 денари.

Кај денарскиот депозит, депонентот може да ја препишува каматата кон депозит на денот на неговото доспевање или да ја подига на месечно ниво.

1. Денарски депозити отворени заклучно со 30.06.2017

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеПрилагодлива0,02%

*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапка на депозитите се прилагодливи за сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година.

2. Денарски депозити отворени и реорочени во периодот од 01.07.2017 до 31.10.2018 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
24 месециФиксна3,25%
36 месециФиксна3,50%

3. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2018 до 30.06.2019 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
24 месециФиксна2,75%
36 месециФиксна3,25%

4. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.07.2019 до 31.10.2019 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
12 месециФиксна1,75%
24 месециФиксна2,75%
36 месециФиксна3,00%

5. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.11.2019 година до 31.08.2020 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,05%
3 месециФиксна0,50%
6 месециФиксна1,00%
12 месециФиксна1,50%
24 месециФиксна2,50%
36 месециФиксна2,75%

6. Денарски депозити отворени и реорочени од 01.09.2020 година

РокТип на каматна стапкаКаматна стапка
По видувањеФиксна0,02%
1 месецФиксна0,05%
3 месециФиксна0,10%
6 месециФиксна0,60%
12 месециФиксна1,10%
24 месециФиксна2,10%
36 месециФиксна2,30%

*Каматните стапки за депозитите се на годишна основа.
*Каматните стапки за депозитите отворени по 01.07.2017 година се фиксни.

Напомена: Сите депозити отворени заклучно со 30.06.2017 година и отворени по 01.07.2017 година, кои доспеваат по 01.07.2017 година, ќе се реорочуваат со фиксна  каматна стапка која важи во моментот на реорочување.

Фондот за осигурување на депозити ги обесштетува депозитите до денарска противвредност на 30.000 евра.

Општи услови за работење со депозити на физички лица – денарски депозит по видување

Општи услови за работење со депозити на физички лица – орочен денарски депозит

Општи услови за работење со депозити на физички лица – ограничен (гарантен) депозит

Контакт: