Барање за м-едноставен

БАРАЊЕ ЗА ОНЛАЈН АПЛИЦИРАЊЕ за М-ЕДНОСТАВЕН КРЕДИТ

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОБАРАТЕЛОТ (1од 3)

Пополнете податоци за кредитобарател

Општи податоци

Важност на лична карта

Податоци за занимање и приходи

Податоци за поврзани лица (опционо)

Членови од семејството ( брачен другар)

ДРУГИ КРЕДИТИ (2 од 3)

Пополнете податоци за други кредити

ПОДАТОЦИ ЗА КРЕДИТОТ (3 од 3)

Пополнете податоци за бараниот кредит

Барањата кои се добиени, а во кои е одбрана опцијата “не се согласувам” нема да бидат процесирани.

Полињата означени со * се задолжителни.