Madhёsia e fontit: A A A

Kredi pёr blerje ose ndёrtim tё banesёs ose hapsirёs afariste

Shuma

deri 200.000 eur

Afati i pagesës

61-120 muaj

Grejs periudha

deri më 12 muaj

Përqindja nominale e interesit

nga 5,75% deri 8% (vjetore - fikse)

Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim

0,00%-0,112%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë interes
interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Hipotekë

Mënyra e pagesës

kёse tё njёjta mujore

Grupi synues

biznese tё vogla dhe tё mesme qё merren me prodhim, tregti dhe        shёrbime, turizёm dhe ndёrtimtari

Qёllimi                                          

blerje ose ndёrtim banesor apo hasirё afariste

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё