Kredi për pajisje dhe mjete transportimi

Shumaderi më 50.000 euro / 3.000.000 MKD
Afati i pagesësprej 60 muaj
Grejs periudhaderi më 3 muaj
Përqindja nominale e interesit4%-8% vjetore – fikse
Shpenzim manipulues0,5%
Provizion për administrim0,188%-0,354
Shpenzime tjera të kredisë kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia
SigurimiKombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit
 ose Kontratë e solemnizuar e kredisë ose
Kambial në formë të aktit të noterizuar
ose Ndalesë Administrative
Për kredi mbi 1.800.000 denarë ose 30.000 euroi, sigurimi është hipotekë ose lënia peng  
Dokumentacionibilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka, dëshmi për qëllimin (faturë, pro-faturë, marrëveshje, para-marrëveshje)
Mënyra e pagesës      
përshtatur për nevojat e klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ёNorma e interesitAfatiShpenzime manipulativeProvigjioni mujorМAnuiteti MujorBill Kosto
16.000 ЕУР4%60 muaj0,5%0.354%324,31ЕУР500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 19.539,00 EUR.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku