Големина на фонт: A A A

Позитивен кредит

Намена на кредитот

Кредит за затворање на други изложености

Целна група

Вработени во АД, Буџет, ЈП и ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилницата* 

Износ

до 900.000 МКД

Рок на враќање

до 95 месеци

Номинална каматна стапка

од 9% до 10% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци
(СВТ)

од 10,994%

Манипулативен трошок

5% (еднократно)

Провизија за управување

од 0% до 0,053% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување

А) до 300.000 МКД
Административна забрана од барателот и 1 физичко лице со административна забрана

Б) од 300.001 до 600.000 МКД
Административна забрана од барателот и 2 физички лица со административна забрана

В) од 600.001  до 900.000 МКД
Административна забрана од барателот и 3 физички лица со административна забрана

Документација

Лична карта од барател, административна забрана и потврда од плата

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

Целна група

Физички лица вработени за плата

 *Информација за ДОО/ДООЕЛ компании кои се прифатливи за штедилница "Можности" може да се добие во експозитурите на штедилницата 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

400.000 МКД

9%

95 месеци

5%

0%

5.902,00МКД

10,994 %

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 580.690,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2018 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот