Големина на фонт: A A A

Пердув кредит

Намена на кредитот

Кредит за сите потреби

Целна група

Замјоделци кои остваруваат до 5.000 евра годишен приход

Износ

270.000 МКД/до 4.500 ЕУР

Рок на враќање

до 36 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Номинална каматна стапка

од 3% до 5% (годишно-фиксна)

Манипулативен трошок

1,5% (еднократно)

Провизија за управување

од 1,075 - 1,242% (месечно)

Останати трошоци на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот. 
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување

Комбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана

Документација

Имотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата

Штедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд.

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Меница

146.000 МКД

5.0%

36 месеци

1,5%

1.075%

5.202,00 MKD

200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 189.457,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот