Madhёsia e fontit: A A A

Mundësi+ Kredi

Shuma

deri 1.200.000 MKD/.20.000 EUR

Afati i pagesës

12-95 muaj

Përqindja nominale e interesit

 prej 7%-10% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

nga 11,640%

Shpenzim manipulues

0,5%

Provizion për administrim

0,049% - 0.192%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi


1. Deri 7.500 EUR / 450.000 MKD

Pa garant (Me kontratё tё solemnizuar pёr kredi е nёnshkruar nga kredikёrkuesi dhe bashkёshorti) ose 1 person fizik me kambial ose 1 person fizik me ndalesё Аdministrative ose 1 person fizik me kambial tё noterizuar ose 1 person fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi.

2.Deri 15.000 EUR / 900.000 MKD

1 person fizik me ndalesё Аdministrative ose 1 person fizik me kambial tё noterizuar ose 1 person fizik mе kontratё tё solemnizuar pёr kredi.

Përndryshe kolateral - peng apo peng

3. Deri 20.000 EUR/1.200.000 MKD
2 persona fizik me kambial të noterizuar ose 2 persona fizik me kontratë të solemnizuar të kredisë

Dokumentacioni

bilanci aktual, ZP formular, karton të firmosur, llogari përfundimtare, dëftesë e fundit nga banka

Mënyra e pagesës      

E adaptuar sipas nevojës së klientit

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

450.000 MKD

10%

48muaj

0.50%

0.049%

11.631 MKD

11,859%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 560.538,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2019.

 

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak.

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё