Големина на фонт: A A A

Лагер кредит

Намена на кредитот

Кредит за репроматеријали и трговска стока

Целна група

Бизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари

Износ

до 50.000 ЕУР / 3.000.000 МКД

Рок на враќање

 до 36 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Номинална каматна стапка

4%-6% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Провизија за управување

0.229%-0,396% месечно

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување


Комбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана

За кредит над 1.800.000 денари или 30.000 евра, обезбедувањето е Хипотека или Залог


Документација

Тековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка, последен извод од банка

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата

Штедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

900.000 МКД

6%

36месеци

0.5%

0.229%

28.470МКД

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 1.029.408МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

 Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.


Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот