Големина на фонт: A A A

Кредит за станбен и деловен простор

Намена на кредитот

За купување на станбен и деловен простор

Целна група

Бизнис клиенти со годишен приход над 3.000.000 денари

Износ

до 300.000,00 мкд или 50.000 евра

Рок на враќање

до 180 месеци

Номинална каматна стапка

3% до 4% (годишно-фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Провизија за управување

од 0.217% до 0,0292%

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 – 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување

Хипотека на станбен и деловен простор

Документација

Тековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура,договор, преддоговор)

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

50.000 ЕУР

3%

180 месеци

0,5%

0,217%

453,79ЕУР

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 81.932,28 ЕУР

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.


Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот