Големина на фонт: A A A

Кредит за Агромеханизација

Намена на кредитот

Кредит за набавка на нова земјоделска механизација (вклучително и приклучна механизација) за полјоделци и сточари

Целна група

Земјоделци кои остваруваат над 5.000 евра годишен приход

Износ

до 3.000.000,00 денари или 50.000 евра

Рок на враќање

до 84 месеци

Грејс период

до 3 месеци

Номинална каматна стапка

3% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

од 1% до 1,5% (еднократно)

Провизија за управување

од 0,575% до 0,908% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

 

Обезбедување

Залог на механизацијата што се купува

Документација

Имотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица и доказ за намената на кредитот (профактура)

Начин на отплата

По основ на приложената профактура

Исплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Штедилница Можности соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд.

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

600.000 МКД

3%

84 месеци

1,50%

0,908%

10.779,00 МКД

500 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 914.476,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот