Големина на фонт: A A A

Кредит+

Намена на кредитот

Кредит за сите потреби

Целна група

Бизнис клиенти со годишен приход од 600.001 до 3.000.000 денари

Износ

до 1.350.000 МКД или 22.500 ЕУР

Рок на враќање

до 72 месеци

Грејс период

3 месеци

Номинална каматна стапка

од 7% до 10% (годишно - фискна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

Од 15,638%

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Провизија за управување

од 0,195% до 0,508% месечно

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот

Обезбедување

1.  до 7.500 ЕУР / 450.000 МКД   Без жиранти (со солемнизиран договор за кредит потпишан од кредитобарателот и брачниот другар) или 1 физичко лице на меница или 1 физичко лице со административна забрана или  1 физичко лице со меница во форма на нотарски акт или 1 физичко лице на солемнизиран договор за кредит  


2.  до
 15.000  ЕУР / 900.000 МКД
2 физички лица со административна забрана или  2 физички лица со меница во форма на нотарски акт или 2 физички лица на солемнизиран договор за кредит


3.  до
  22.500  ЕУР / 1.350.000 МКД  3 физички лица со административна забрана или 3 физички лица на солемнизиран договор за кредит

Документација

тековна состојба, ЗП образец, потписен картон, завршна пресметка,последен извод од банка, доказ за намена (фактура, профактура,договор, преддоговор)

Начин на отплата

адаптиран на потребите на клиентот

Исплата на кредит

Штедна книшка или трансакциска сметка или жиро сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

300.000 МКД

10%

72 месеци

2,25%

0.195%

6.143,00 МКД

15,638%

500 денари

Вкупниот износ што го плаќа потрошувачот согласно примерот изнесува 449.046 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2018 година.

 

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

 

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот