Madhёsia e fontit: A A A

Kredija Perduv

Shuma

deri 270.000 MKD/deri 4.500 EUR

Afati i pagesës

deri më 36 muaj

Grejs periudha

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

3%-5% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1,5%

Provizion për administrim

1,075%-1,242%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Kombinim i personave fizik të nënshkruar në kambial dhe në deklaratën e kambialit

 ose

Kontratë e solemnizuar e kredisë

ose

Kambial në formë të aktit të noterizuar

ose

Ndalesë Administrative

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie. Marrëveshje për qira. Vërtetim për kapacitete  prodhuese të paraqitura nga MBPEU-së ose vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës      

E adaptuar sipas nevojёs sё klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill kosto

146.000 MKD

5%

36 muaj

1.5%

1.075%

5.202,00 MKD

200 mkd

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 189.457,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё