Madhёsia e fontit: A A A

Kredija Pendël

Shuma

deri 270.000 MKD/deri 4.500 EUR

Afati i pagesës

deri më 36 muaj

Grejs periudha

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

7% vjetore - fikse

Shpenzim manipulues

1,5%

Provizion për administrim

0,999%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

Pa garantues(marrveshje per kredi te solemnizuar) ose 1 person fizik me kambial ose 1 person fizik me ndales administrative ose njё person fizik  me kambial tё notarizuar ose nje person fizik me marrveshje per kredi te solemnizuar (MKS).

 

Kredia mundet tё sigurohet edhe me garancion USAID

Dokumentacioni

Listë posedimi ose pronësie. Marrëveshje për qira. Vërtetim për kapacitete  prodhuese të paraqitura nga MBPEU-së ose vërtetim nga stacioni veteriner

Mënyra e pagesës      

E adaptuar sipas nevojёs sё klientit

Kursimorja Mozhnosti bashkëpunon me Fondin Kredito-Diskontues për Bujqësi (FKDB) dhe miraton kredi nga linja kreditore të cilën e siguron ky fond 

Ju informojmë se në rast se aplikoni dhe u miratohet kredi në valutë të indeksuar në Euro, dhe gjatë kohëzgjatjes së marrëveshjes së kredisë ndodh ndryshimi i kursit mesatarë të këmbimit valutor të Bankës Popullore të RM, kësti mujorë i kredisë për të cilën keni aplikuar, ose ju është miratuar, do të llogaritet sipas kursit mesatarë aktual të Euros në Bankën Popullore të RM në ditën e pagesës së këstit të kredisë.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

Bill kosto

146.000 MKD

7%

36 muaj

1.5%

0.999%

5.283,00 MKD

200 mkd

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 192.378,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 

Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё