Madhёsia e fontit: A A A

Kredi Pozitiven

 Target grupi

Tё punёsuar nё SHA, Buxhet, RRP dhe SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr Kursimoren.*

Shuma

deri më 1.500.000 MKD

Afati i pagesës

deri më 95muaj

grejs

3 muaj

Përqindja nominale e interesit

5% vjetore - fikse

Përqindje e gjithsej shpenzimeve (PGS)

11.929%

Shpenzim manipulues

5%

Provizion për administrim

0.246%

Shpenzime tjera të kredisë 

kambial prej 100-500 denarë  varësisht nga shuma e kredisë
interes interkalar varësisht nga dita kur realizohet kredia

Sigurimi

deri në 600.000 denarë
Ndalesë Administrative nga kredikërkuesi dhe 1 PF me ndalesë administrative ose 1 PF me KSN
prej 600.001 deri në 1.500.000 denarë
Ndalesë administrative nga kreditkërkuesi dhe 2 PF me ndalesë administrative ose 2 PF me KSN

Dokumentacioni

Letёr njoftim,ndales administrative dhe vёrtetim pёr rrogёn

Mënyra e pagesës      

anuitete të barabarta mujore

*Informacion pёr SHPK/SHPKNP kompani qё janё tё pranueshme pёr  Kursimoren Mozhnosti mund tё merren nё filijalet e Kursimores.

Shembull:

Shuma e kredis ё

Norma e interesit

Afati

Shpenzime manipulative

Provigjioni mujor

Anuiteti Mujor

PSHT

Bill Kosto

400.000 MKD

5%

95 muaj

5%

0,246%

6.091,00 MKD

12,019%

500 MKD

Shuma e pёrgjithshme tё cilёn e paguan konsumatori nё bazё tё shembullit kushton 598.683,00 MKD.

Ekzemplari ёshtё I dedikuar nёse kredia paguhet mё 01-in e muajit.

 


Ju duhet vetëm të plotësoni kërkesën për kredi dhe të vizitoni ndonjë prej ekspoziturave tona.

Raport mbi normёn e kostos totale (NKT) me datё 30.06.2020.

Kursimorja mban të drejtën të refuzojë kërkesën e personit që ka dorëzuar aplikacionin.
Kursimorja mban të drejtën e ndryshimit të kushteve pa paralajmërim paraprak. 

Kursimorja Mozhnosti
Ecim së bashku

 
Mё lartё