Големина на фонт: A A A

Краткорочни кредити

Кредит за обртни средства

Намена на кредитот

Краткорочно финансирање на обртен капитал

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Износ

до 3.000.000 МКД/50.000 ЕУР

Рок на враќање

до 36 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Номинална каматна стапка

од 4% до 5,75% (годишно-фиксна)

Манипулативен трошок

0,5% еднократно

Месечна провизија за управување (МПУ)

од 0% до 0,333% (месечно)

Останати трошоци на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

Обезбедување

до 50.000 евра  - со жиранти (СДК)
над 50.000 евра - со хипотека или залог

Намена

Краткорочно финансирање на обртен капитал

Целна група

Мали и средни бизниси во производство, трговија и услуги, туризам и градежништво

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот