Madhёsia e fontit: A A A

Ndërtojeni karrierën tuaj dhe zhvillojeni si profesionist në zonën e huadhënies dhe financa me mundësitë e kursimeve.Nëse identifikoheni me misionin dhe vizionin e kompanisë sonë dhe jeni te interesuar në huadhënie dhe financë,shtëpia e kursimeve Mozhnosti punëson:

Zyrtarë për mardhënie me klientët,në zyrat e degës në:

-Tetovë – 2 (dy) zyrtarë.

Njohuri dhe aftësi të kërkuara:

 - Të ketë te mbaruar fakultetin ekonomik me njohuri themelore te raporteve financiare.

- Aftësi për të punuar në grup dhe për të qenë i pavarur,

- Aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të zgjidhur problemet përmes komunikimit aktiv,

- E detyrueshme të ketë leje të vozitjes të kategorisë B,

- Njohuri të gjuhës angleze,

- Përvoja e punës në këtë fushë nuk është e detyrueshme.

Detyrat e punës:

- Promovimi dhe shitja e produkteve financiare,

- Vlerësimi i kërkesës për kredi,

- Përgaditja e analizave dhe pasqyrave financiare,

- Ndihmë kredi shfrytëzuesit

- Ndërtimi i mardhënieve cilësore me klientët.

Aplikoni përmes faqes sonë të internetit:

http://www.moznosti.com.mk/aplikacija-za-vrabotuvanje.nspx  ose dërgoni CV tuaj në e-mail adresën   rabota@moznosti.com.mk jo më vonë se 11.09.2019 duke specifikuar  se për cilën zyrë të degës po aplikoni.

Mereni parasysh informacionin se vetëm kandidatët që do të përzgjidhen do të kontakohen, zgjedhja do të bëhet brenda 45/90/120 ditëve pas përfundimit të shpalljes.

Me dërgimin e aplikimit tuaj ju pajtoheni të përdoren të dhënat tuaja personale në procesin e përzgjedhjes.

 Do të kontaktohen vetëm kandidatët që do të hyjnë në procesin e përzgjedhjes.

 
Mё lartё