Големина на фонт: A A A

Хипотекарен кредит

Намена на кредитот

Ненаменски кредит за лични потреби

Целна група

Вработени во АД, Буџет, ЈП

Износ

до 50.000 ЕУР

Рок на враќање

до 180 месеци

Грејс период

3 месеци

Номинална каматна стапка

3% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

1,5% (еднократно)

Провизија за управување

од 0,153% до 0,312% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од изосот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

 

Обезбедување

хипотека на недвижен имот, меница и менична изјава

Документација

Лична карта, потврда од плата и документација за објектот што се остава под хипотека

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети

Исплата на кредитот

Штедна книшка или трансакциска сметка

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

25.000 ЕУР

3%

180 месеци

1,5%

0,153%

210,90ЕУР

500 мкд

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 38.336,05 ЕУР.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  


Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.
  

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот