Големина на фонт: A A A

Домаќински кредит

Намена на кредитот

Кредит за домашни потреби

Целна група

Земјоделци кои остваруваат над 5.000 евра годишен приход

Износ

до 1.200.000 МКД

Рок на враќање

до 95 месеци

Грејс период

/

Номинална каматна стапка

од 5% (годишно - фиксна)

Стапка на вкупни трошоци (СВТ)

од 15,568%

Манипулативен трошок

1,5% (еднократно)

Провизија за управување

0,433% - 0,568% (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот
 

Обезбедување

Комбинација од физички лица потписници на
меница и менична изјава
или
Солемнизиран договор за кредит
или
Меница во форма на Нотарски Акт
или
Административна забрана

Документација

Имотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата

Штедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд

 

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

СВТ

Трошоци за меница

150.000 МКД

5%

60 месеци

1,5%

0.568%

3.683

18.540%

200 МКД

Вкупниот износ кој го враќа потрошувачот согласно примерот изнесува 223.211,00 МКД.

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Извештај за стапка на вкупни трошоци (СВТ) со 31.12.2020 година.

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот