Големина на фонт: A A A

ДЕТЕЛИНКА кредит

Намена на кредитот

За закуп на земјиште за обработка, механизација, семенски материјал, ѓубрива, опрема за пластеници, штали, формирање и обнова на стадо и друго

Целна група

Земјоделци кои остваруваат од 5.000 до 15.000 евра годишен приход

Износ

до 13.500 ЕУР/810.000 МКД

Рок на враќање

до 60 месеци

Грејс период

до 6 месеци

Номинална каматна стапка

3% (годишно - фиксна)

Манипулативен трошок

1,25% - 1,5% (еднократно)

Провизија за управување

0,908% - 1,158% за МКД (месечно)

Останати трошоци
на кредитот

Меница од 100 до 500 денари во зависност од износот на кредитот
Интеркаларна камата во зависност од денот кога се реализира кредитот 

 

Обезбедување

Комбинација од физички лица потписници на

меница и менична изјава

или

Солемнизиран договор за кредит

или

Меница во форма на Нотарски Акт

или

Административна забрана

Документација

Имотен лист или договор за закуп на земја или потврда за пријавени производни капацитети од МЗШВ или потврда од ветеринарна станица

Начин на отплата

Адаптиран на потребите на клиентот

Исплата

Штедна книшка или трансакциона сметка

Штедилница “Можности“ соработува со Земјоделскиот кредитен дисконтен фонд (ЗКДФ) и одобрува кредити од кредитната линија која ја обезбедува овој фонд

Ве известуваме дека во случај да аплицирате и да ви се одобри кредит во денари со девизна клаузула (ЕУР), при што за времетраењето на договорот за кредит настане промена на средниот курс на ЕУР на НБРМ, месечната рата на кредитот за којшто сте аплицирале, односно ви е одобрен, ќе се пресметува по актуелниот среден курс на ЕУР на НБРМ на денот на уплатата на ратите од кредитот.

Пример:

Износ на кредит

Каматна стапка

Рок

Манипулативен трошок

Месечна провизија

Месечна рата

Трошоци за меница

196.000 МКД

3.0%

36 месеци

1,50%

1,158%

6.883,00 МКД

200 МКД

Вкупниот износ што го плаќа клиентот согласно примерот изнесува 250.742,00 MKD

Примерот е доколку кредитот се исплаќа на први во месецот.

 

Единствено што треба да направите е да пополните барање за кредит или да аплицирате преку нашата онлајн апликација.  

Штедилницата го задржува правото да го одбие барањето на подносителот на апликацијата.
Штедилницата го задржува правото да ги менува условите без претходна најава.

Штедилница Можности
Се движиме заедно

 
Кон врвот