Големина на фонт: A A A

Продажба на недвижен имот во сопственост на штедилница "Можности"

 

 

1.ЛОКАЦИЈА: Млин и семејна куќа во с.Скачковце, Куманово со право на користење врз градежно земјиште

ПОВРШИНА: 7462 м2 земјиште, 99 м2 семејна куќа, 170 м2 млин, според имотен лист бр. 303, КО Скачковце, издаден од Агенција за катастар на недвижности, Куманово.

ПРОДАЖНА ЦЕНА: 1.500.000,00 денари

Општина/Град: с.Скачковце, Куманово

Напомена:  Просторот е испразнет и во владение на штедилница "Можности".

Забелешка: Данокот на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.

 

2. ЛОКАЦИЈА: Куќа во с.Палатица, КО Палатица

ПОВРШИНА: 242 м2 индивидуална семејна куќа, 500 м2 дворно место, 121 м2 овоштарник со имотен лист бр. 342 издаден од Агенција за катастар на недвижности - Тетово

ПРОДАЖНА ЦЕНА: 7.505.000,00 денари

Општина/Град: Желино, Тетово

Забелешка: Данокот на промет на недвижности како и сите други трошоци околу преносот на сопственоста паѓаат на товар на купувачот.

 

 

ПОНУДИ ЗА КУПУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

 
Кон врвот